Устав на Сдружението на частните детективи

 

 

           Наименование

Чл. 1. Името на сдружението е Сдружение на Частните Детективи, наричана по нататък Сдружението е сдружение с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 2. (1) Сдружението е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, със собствен устав, знак и печат. Асоциацията е юридическо лице със седалище и адрес на управление град София.

Чл. 2.   (2) Съществуването на сдружението не се ограничава със срок.

        II.            Същност, цели, задачи:

Чл. 3. Целите на Сдружението са:

1.        Да проучва, съгласува и обединява интересите на юридическите и физически лица извършващи дейност в областта на частните проучвания   в Република България.

2.        Да представлява и защитава интересите на юридическите и физически лица работещи в областта на частните разследвания пред държавните институции в Република България и сродните международни организации, като се стреми към членство в тях.

3.        Да гарантира равноправни и справедливи взаимоотношения между работещите в бранша, изградени на принципа на свободната конкуренция.

4.        Да насърчава  просперитета и общественото признание на частните детективи в България .

5.        Да работи активно за установяване трайно взаимодействие  с органите на МВР, местната власт и други сродни организации  по превенцията в противодействието срещу престъпноста .

Чл. 4. За изпълнение на основните си цели Сдружението:

1.        Ще осъществява периодични сбирки на членовете на Сдружението за общуване и свободна обмяна на информация, за разглеждане на конкретни теми или за заседания на общото събрание на Асоциацията.

2.        Ще съдейства за подпомагане навлизането на българските частни детективи на международния пазар.

3.        Ще подпомага научното, информационното и търговското сътрудничество с фирми и организации от страната и чужбина.

4.        Ще осъществява международни контакти с други сродни организации в други страни.

5.        Ще организира бизнес-срещи, конференции и други форуми свързани с развитието на частният проучвателен бранш в България.

6.        Ще обезпечава информация и ще създава атмосфера и условия за активна взаимопомощ между членовете на Асоциацията в рамките на възможностите и компетентността си.

7.        Ще прави предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормтивната база и участва всъс свои представители в работни групи по изработване на нормативни актове.

8.        Създаване на Етичен кодекс на Частния детектив и правилник за вътрешния ред в АЧД.

Чл. 5. Доброволността, професионализма, плурализмът, взаимното уважение и лоялноста са основини принципи в структурата и дейността на Асоциацията.

      III.            Имущество, средства

Чл. 6. Сдружението набира средства за постигане на своите цели от:

1.        Месечен членски внос, като размерът на членския внос се гласува ежегодно от общото събрание за текущата година.

2.        Дарения и спонсорства от български и чуждестранни физически и юридически лица.

3.        Собствени дейности разрешени от българското законодателство.

4.        Завещания от местни и чуждестранни лица.

5.        Чрез кандидатстване пред местни и международни   фондове отпускащи средства за подпомагане на организации осъществяващи подобна дейност.

Чл. 7. Сдружението ще се отчита и пред съответния дарител за изразходваните средства.

     IV.            Членство в СЧД, права и задължения на членовете

Чл. 8. Член на Сдружението може да бъде всяко българско юридическо или физическо лице, което практикува частна проучвателна дейност или е съпричастен към спецификата и, който приема целите и устава на Асоциацията и е готов в рамките на своята компетентност и възможности да работи за тяхното осъществяване. Физическите лица членове на Асоциацията, трябва :

·          Да са навършили пълнолетие / 18 годишна възраст / и да са напълно дееспособни.

·          Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер , независимо от вида на наложеното им наказание, освен ако са реабилитирани.

·          Срещу лицето да няма повдигнати обвинения за извършено престъпление от общ характер или образувани предварителни производства към момента на кандидатстваненето му за членство в Асоцияциата.

·          Да притежават високи нравствени и морални качества,   да спазват Конституцията и законите в страната, да имат поведение издигащо престижа на частния детектив в обществото.

Чл. 9.

 • (1) Членството в Сдружението възниква от момента на решението на Управителния съвет на Асоциацията
 • (2) Първоначалните членове са юридическите и физически лица, подписали учредителния протокол.
 • (3) Всяко юридическо или физическо лице, което желае да стане член на Асоциацията подава писмено заявление, в което информира за областта, в която развива дейност и декларира, че приема целите и устава, както и че ще работи за постигането на целите на Асоциацията.
 • (4) Заявлението се подава до Сдружението чрез Председателя или един от членовете на Управителния съвет.
 • (5) Управителния съвет може да вземе решение за приемане на член или да откаже приемане в Асоциацията.

Чл. 10. Решението на Управителния съвет за отказ за приемане на определено лице като член подлежи на обжалване пред Общото събрание на Асоциацията.

Чл. 11. (1) Членството се прекратява с решение на Управителния съвет при:

1.        Доброволно напускане на Сдружението.

2.        Изключване на съответния член за нарушаване на устава,  злоупотреба с имуществото на Асоциацията или поведение, което прави понататъшното членство несъвместимо.

3.        При неплащане на членския внос повече от три месеца.

4.        При смърт или поставяне под запрещение за физическите лица или при прекратяване за юридическите.

5.        При прекратяванета на юридическото лице с нестопанска цел предмет на настоящия устав.

Чл. 11. (2) Решението на Управителния съвет за изключване на член на Асоциацията подлежи на обжалване пред общото събрание на сдружението.

Чл. 12. Всеки член на Сдружението има право:

1.        Да участва в дейността Сдружението.

2.        Свободно да излага мнението си по всички въпроси.

3.        Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на асоциацията.

4.        4. Да бъде инициатор или участник в постоянни или временни формирования за решаване на различни задачи в духа на устава на Асоциацията.

5.        Да притежава Устава, членска карта и значка .

Чл. 13. Всеки член на е длъжен:

1.        Да спазва устава на и решенията на Общото събрание.

2.        Да работи активно за постигане целите на Сдружението.

3.        Да се въздържа от дейности, уронващи престижа на Сдружението.

4.        Да плаща редовно членския внос в размер определен от Общото събрание .

Чл.14. Сдружението може да приема свои членове-гости, лица, които приемат целите, задачите и Устава на Асоциацията, но не отговарят на професионалните критерии за членство, съгласно чл.8 от устава на Асоциацията. Те могат да присъстват на заседанията на общото събрание и на съвета по нарочна покана, но без да имат право на глас.

       V.            Устройство

Чл. 15. Сдружението има следните органи:

1.        Общо събрание.

2.        Управителен съвет на Сдружението.

Чл. 16.

 • (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, което се състои от всички членове. Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Асоциацията включително:

1.        Избира и освобождава членоветe на УС;

2.        Изменя и допълва устава на СЧД;

3.        Приема основните насоки и програма за развите на СЧД;

4.        Взема решение за преобразуване или прекратяване на СЧД;

5.        Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

6.        Приема бюджета ;

7.        Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

8.        Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;

9.        Взема други решения, които законът или настоящия устав е предоставил в негова компетентност.

 • (2) Общото събрание се свиква от УС на СЧД по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не свика общо събрание, то се свиква от съда по седалището на асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
 • (3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
 • (4) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден.
 • (5) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
 • (6) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
 • (7) Общото събрание се ръководи от председателя на Сдружението. При невъзможност общото събрание се ръководи от член на УС, избран от същия.
 • (8) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл.16 т.2 и т.5 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
 • (9) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване. С тайно гласуване се вземат решения само ако Общото събрание вземе специално решение за тайно гласуване по конкретен въпрос.
 • (10) Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпрг или съпруга, роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
 • (11) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
 • (12) За провеждането на заседанието на общото събрание се съставя писмен протокол, който съдържа датата и вида на заседанието, разгледания дневен ред и взетите решения, както и броя на представените членове на Асоциацията. Към протокола се съставя като приложение и списък на присъстващите членове. Протоколът се удостоверява от избран от общото събрание секретар и двама преброители.

Чл. 17.

 • (1) Орган на управление на дейността е Управителния съвет, състоящ се най-малко от три лица и най-много от единадесет. Членове на УС могат да бъдат както физически, така и юридически лица.
 • (2) Всички членове на УС на СЧД се избират от общото събрание. Членовете на Управителния съвет се избират за срок до пет години.

1.        Предложенията за членове на УС на СЧД се правят от присъстващите на общото събрание членове на СЧД.

2.        Гласува се поотделно за всеки кандидат-член на УС.

 • (3) Управителния съвет избира от своя състав Председател, заместник-председател, и оперативно бюро.
 • (4) Асоциацията се ръководи от Председателя на УС.
 • (5) Управителния съвет:

a.       представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

                       б.    осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

                       в.   разпорежда се с имуществото на Сдружението;

                       г.   подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

                       д.   взема решения за изпълнение на бюджета на Асоциацията и начините за неговото разходване;

е.   определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за                   това ;                                                        

                       ж.   подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;

                       з.   свиква общото събрание на СЧД на редовни и извънредни заседания, когато важни       обстоятелства налагат това.                      

                       и.   избира ликвидатор на сдружението;

                        к.   определя начина на плащане на членския внос;

                        л.   упражнява други правомощия, които законът или настоящия устав не са предоставили в                                                                  компетентността на друг орган на Асоциацията;

 • (6) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на УС. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. Заседанието на УС се ръководи по право от Председателя на УС или при невъзможност от друг член на УС.
 • (7) Управителният съвет може да взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
 • (8) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.17 ал.5 ."в", "д" ,"и" с с мнозиство от всички членове на УС.
 • (9) УС може да взема и неприсъствени решения. В тези случаи протоколът за взетото решение трябва да бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

     VI.            Представителство

Чл. 18. Сдружението се представлява от Председателя на Сдружението, а в негово отсъствие от писмено упълномощен от Председателя член на УС.

Чл. 19. Сдружението развива свои поделения в страната на териториален принцип. Регионалните представители представят Асоциацията в съответния регион, но нямат право да я представляват. /т.е. да поемат права и задължения от нейно име/.

    VII.            Прекратяване и ликвидация

Чл. 20. Сдружението се прекратява:

1.        с изтичане на срока, за който е учредена;

2.        с решение на общото събрание;

3.        с решение на окръжния съд по седалището в предвидените от закона случаи;

Чл. 21.

 • (1) При прекратяване на СЧД се извършва ликвидация.
 • (2) Ликвидацията се извършва от ликвидатор избран от УС. В случай, че УС не определи такъв, то той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.
 • (3) Разпределянето на останалато след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание на Асоциацията.
 • (4) След разпределение на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на Асоциацията от окръжния съд по седалището и.

 VІІІ.      ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

       

        2. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.